Huvudsida | Om oss | Affärsutveckling | Konsulter och samarbetspartners | Pågående | Kontakta oss |

Fastighetsutveckling

Som fastighetsägare orkar du kanske inte själv ta tag i de ofta komplicerade processer som krävsl för att utveckla ditt fastighetsbestånd. Vi har resurser och erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt för att öka värdet av dina fastigheter. Det kan ske genom driftoptimering, hyresöversyn, om - och tillbyggnad eller genom köp och försäljning. Vi kan också hjälpa dig att ombilda till bostadsrätt.

Portföljanalys
En välbalanserad fastighetsportfölj utifrån ägarens ambitioner och perspektiv är viktig för optimal lönsamhet. Vi bistår med analys och förslag till hur fastighetsbeståndet kan utvecklas på lång och kort sikt.

Driftoptimering!
Driftkostnaderna blir en relativt sett allt tyngre kostnadspost i en fastighetsbudget. Genom att systematiskt se över kostnader och överväga kostnadsbesparande investeringar kan man optimera en fastighets driftkostnader.

Projektutveckling
Många fastigheter har slumrande tillgångar i form av möjligheter till utveckling, ändrad användning, mera lönsamma hyresgäster mm. Låt oss titta över och ge förslag på hur du kan öka värdet på din fastighet. Ombildning till bostadsrätt Vi genomför på uppdrag av fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar hela processen för att omvandla hyresfastigheter till bostadsrätt.

Tillbaka