Huvudsida | Om oss | Affärsutveckling | Konsulter och samarbetspartners | Pågående | Kontakta oss |
Affärsutveckling

Chef att Hyra

Vi tar över det operativa ansvaret vid akuta chefsvakanser, när verksamhetsutvecklingen skapar oklara chefsförhållande under överblickbar tid, då förändringar måste gå fort eller när befintliga chefer måste kunna driva löpande verksamhet under pågående omstruktureringsarbete.

Mer information

Chefspartner

Vid situationer där behoven går lång utanför löpande verksamhet, eller för chefer med utvecklingskapacitet i avsaknad av erfarenhet, tillför vi rutin och insatser i stödjande, avlastande och utvecklande syfte med tydliga ansvars,resultat- och tidsavgränsningar.

Mer information

Rådgivning

Inom ramen för utvecklingsprojekt eller löpande verksamhet fordras ofta någon extern att stämma av med. Vi åtar oss allt från kvalificerad konsultation till mentorskapsprogram.

Mer information

Utveckling av inköpsverksamhet

Det ständigt ökade fokuset på kostnadssidan gör inköpsverksamheten till ett av de affärskritiskaste momenten. Ofta tas inte inköpsbeslut på oväldiga grunder eller så saknas överblick över möjliga leverantörer slutligen är ofta förhandlingsvanan bristande. Vi löser dessa problem.

Mer information

Verksamhetsledningssystem

Systematisering av intern verskamhet, tydliga mål och system för utvärdering samordning av verksamhets och ekonomiska mål i företagsövergripande styrinstrument nedbrutna till relevanta verktyg i vardagen. Vi medverkar i utformningen av ert verksamhetsledningssystem så att det blir accepterat i daglig verksamhet och strukturerna ansluter till relevant standard.

Mer information

Fastighetsutveckling
Som fastighetsägare måste Du optimera de ofta komplicerade processer som krävs för att utveckla Ditt fastighetsbestånd, t ex genom driftoptimering, hyresöversyn, om- och tillbyggnad, portföljanalys köp- och försäljning eller ombildning till bostadsrätt. Vi har resurser och erfarenhet för att stödja Dig i detta arbete.

Mer information

Analyser

Många beslut fattas med begränsad tillgång till information och under stor tidspress där konsekvenser sällan kan överblickas. Vi utför interna och omvärldsanalyser med konsekvensbeskrivningar och förslag till handlingsplaner.

Mer information

Partnering

Vid infrastrukturprojekt och större byggprojekt finns
ofta en önska att arbeta i ett partnering-förhållande.
Vi medverkar till en aktiv partneringprocess, även
inom ramen för LOU. Vi tillhandahåller också erfaren partnering-samordnare under projektets gång.

Mer information

Processledning

Vi medverkar som processledare vid större eller mindre förändringar i företags förnyelsearbete med fokus på delaktighet och resultat.

Mer information